Bộ điều khiển tưới cỏ tự động

Bộ điều khiển SL- 800: chuyên dùng kiểm soát 4 khu vực và có thể mở rộng thành 8 khu vực. Có chức năng tưới tự động như điều khiển lưu lượng. Được lập trình tưới theo giờ, ngày, năm  (365 ngày ). 230 VAC/50Hz

Bộ điều khiển SL-800
Bộ điều khiển SL-800

Bộ điều khiển SL- 1600: chuyên dùng kiểm soát 4 khu vực và có thể mở rộng thành 16 khu vực. Có chức năng tưới tự động như điều khiển lưu lượng. Được lập trình tưới theo giờ, ngày, năm  (365 ngày ). 230 VAC/50Hz

Bộ điều khiển tưới SL-1600
Bộ điều khiển tưới SL-1600

Bộ điều khiển SL- 4800: chuyên dùng kiểm soát 12 khu vực và có thể mở rộng thành 48 khu vực. Có chức năng tưới tự động như điều khiển lưu lượng. Được lập trình tưới theo giờ, ngày, năm  (365 ngày ). 230 VAC/50Hz

sl1600
Bộ điều khiển tưới SL-4800